پاد سیستم - POD

پاد سیستم های دستگاه های کوچکتر ویپ هستند . که مناسب برای افرادی است که قصد ترک سیگار را دارند بدین ترتیب که این دستگاه ها با ایجاد بخار کمتر این امکان را بوجود میاورند که بتوان در آن از نیکوتین بالا تر بهره برد

Aurora_play_2Aurora_play
0 رای دهی
950،000 تومان
فروش رفتهانتخاب ما
Aurora_play_steel_2Aurora_play_steel
0 رای دهی
950،000 تومان
فروش رفتهانتخاب ما
Aurora_play_bronze_2Aurora_play_bronze
0 رای دهی
950،000 تومان
فروش رفتهانتخاب ما
vape-zero-podsystem-silvervape-zero-podsystem-silver0
1 رای دهی
500،000 تومان
میزان نیکوتین
3MG
فروش رفتهانتخاب ما
vape-zero-podsystem2vape-zero-podsystem
0 رای دهی
550،000 تومان