ایجوس های طعم تنباکو یا سیگار

nasty-bronze-blend
0 رای دهی
200،000 تومان
میزان نیکوتین
3MG
juul-pods-classic-tobacco
0 رای دهی
460،000 تومان
nasty-tobacco-silver-blend
0 رای دهی
200،000 تومان
cubano-50mg
0 رای دهی
335،000 تومان
میزان نیکوتین
50MG
فروش رفتهانتخاب ما
Tobacco_Cuban_Cigar_BLVK
0 رای دهی
335،000 تومان
میزان نیکوتین
50MG
فروش رفته
caramel_BLVK_Unicorn
0 رای دهی
335،000 تومان
میزان نیکوتین
50MG
فروش رفته
nasty-gold-blend
0 رای دهی
200،000 تومان
میزان نیکوتین
3MG
فروش رفته
TOBACCO-CARAMEL
0 رای دهی
200،000 تومان
میزان نیکوتین
3MG
فروش رفته
EJUISE
0 رای دهی
200،000 تومان
میزان نیکوتین
3MG
فروش رفتهانتخاب ما
salt-tubaccou
0 رای دهی
290،000 تومان
میزان نیکوتین
50
فروش رفتهانتخاب ما
cubano-6mg
0 رای دهی
200،000 تومان
میزان نیکوتین
6 mg